E-learning - dištančné
vzdelávanie, edukácia

EDiF - Edukácia dištančnou formou

EDiF - Edukácia Dištančnou Formou

  • E-learning - dištančné vzdelávanieProjekt EDiF ponúka pedagogickým pracovníkom, učiteľom, lektorom a zamestnancom MŠ SR prístup k ďalšiemu vzdelávaniu prostredníctvom alternatívnych foriem vzdelávania (e-learning).
  • Vzdelávanie je prevádzkované formou elektronických kurzov, po absolvovaní ktorých obdrží absolvent Osvedčenie (v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov) a CD s výstupnými materiálmi programu, na tvorbe ktorého sa sám autorsky podieľal.
  • Projekt je prevádzkovaný Metodicko pedagogickým centrom v Prešove a spolufinancovaný za pomoci ESF. Účasť na kurzoch je bezplatná.

Aktuálne ponúkané kurzy

1 Edukačný softvér v matematike

Priebežné vzdelávanie (PV) umožní účastníkom nadobudnúť nové zručnosti a návyky pri práci s dostupným edukačným softvérom zameraným na matematiku, oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia v edukačnom procese.

2 Živá metodika ruštiny

Priebežné vzdelávanie je zamerané na prácu s textom a obrazom vo vyučovaní ruského jazyka a možnosť nadobudnúť zručnosti a návyky v oblasti implementácie získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.

3 Učiteľ a internet

Priebežné vzdelávanie umožní účastníkom získať informácie o možnostiach využitia Internetu v edukačnom procese.

4 Rómovia nielen na prvý pohľad

Účastníci priebežného vzdelávania získajú poznatky o histórii, tradíciách, kultúre, životnom štýle a hodnotovej orientácii Rómov. Účastníci získajú kompetencie implementovať získané poznatky do výchovno-vzdelávacieho procesu.

5 Virtuálny klub matematiky

Priebežné vzdelávanie vytvára priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch, na vzájomnú výmenu skúseností a ďalšiu spoluprácu. Účastníkom budú sprístupnené informácie z oblastí vyučovania matematiky na základných a stredných školách

6 Virtuálny klub ruštiny

Účastníci priebežného vzdelávania získajú informácie z oblasti vyučovania ruského jazyka na základných a stredných školách a priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch i na vzájomnú výmenu skúseností.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu