Informácie

ATESTÁCIE
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 30....


Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠVVaŠ SR.

 

AKTUÁLNE:


•   
Poďakovanie za spoluprácu na konci školského roka 2015/2016


•    Informácia pre žiadateľov o vykonanie atestácie:

Informujeme žiadateľov o vykonanie atestácie, že v súčasnom období žiadosť o vykonanie atestácie je potrebné v prvom rade vyplniť elektroniky a následne aj v tlačenej podobe. Všetky informácie k vyplneniu žiadosti o vykonanie atestácie nájdete na adrese MPC: 
http://www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie


•    Oznam o zmene adresy:

od 1.7.2016 RP MPC Žilina zmena adresy – pôvodná Predmestská 1613 – nová adresa Oravská cesta 11, 010 01 ŽilinaKontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Krásy Slovenska
Koniec prihlasovania: 07.07.2016
Miesto podujatia: RP MPC Bratislava Ševčenkova 11, Bratislava
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 15.08.2016
Miesto podujatia: RP MPC Prešov, Ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov

zobraziť všetky podujatia