Edukácia Dištančnou Formou
EDiF - edukácia dištančnou formou

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Úvodom

Nečakane rýchly rozvoj technického pokroku v oblasti informačných a komunikačných technológii predstihol mnohé očakávania. Nástup osobných počítačov, počítačových sietí, internetu, DVD, digitálnej fotografie, mobilných telefónov ale zďaleka nezodpovedá rýchlosti, ktorou sa ľudia s touto technikou učia pracovať a využívať ju. Vzdelávací proces v škole nás na tieto skutočnosti nepripravil, a ani nemohol pripraviť. Ale v súčasnom svete, kde hybnou silou sú informácie, nemôžeme ignorovať nástup a neustále zrýchľovanie vývoja nových technológii. V tomto kontexte už snáď nikto nepochybuje o potrebe tzv. celoživotného vzdelávania. Ďalšie vzdelávanie učiteľov, ako súčasť celoživotného vzdelávania, musí nutne akceptovať tieto východiská a reagovať na ne zintenzívnením vzdelávania.

Cykly v ktorých bude potrebné previesť vzdelávania pedagógov sa teda budú skracovať. Vzhľadom na prenikanie informačných a komunikačných technológii do všetkých oblastí nášho života budú narastať počty pedagógov zúčastňujúcich sa na rôznych druhoch vzdelávaní. Aby bolo možné plniť tieto potreby, je nevyhnutné v čoraz väčšej miere zavádzať do praxe dištančné vzdelávanie.

O dištančnom vzdelávaní

Dištančné vzdelávanie je forma riadeného samostatného štúdia, pri ktorom sú vyučujúci trvalo, alebo prevažne fyzicky oddelení od študujúcich.

V procese dištančného štúdia vystupuje učiteľ ako tzv. tútor. Jeho hlavnou úlohou je kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť (známkovať) samostatné práce študujúcich, oznamovať im výsledky, odpovedať na otázky, viesť prípadné konzultácie a pod.
Dištančné štúdium sa neprednáša, jeho ťažisko spočíva vo využívaní študijných materiálov. Ako študijné materiály sú označované študijné texty, prezentácie a ďalšie pomôcky, ktoré sú didakticky konštruované tak, aby maximálne uľahčovali samostatné štúdium. Učivo má byť dávkované rovnomerne.

V súčasnosti sa jednou z najvýhodnejších foriem realizácie dištančného vzdelávania javia e-learningové metódy vzdelávania. E-learning dovoľuje využitie väčšiny dostupných informačných a komunikačných prostriedkov, ktorými môžeme učivo nielen prezentovať, ale tiež overovať a testovať priebeh učebného procesu.
Veľký význam sa prikladá zaraďovaniu spätnoväzbových prvkov v podobe rôznych ankiet, hlasovaní, testov a dotazníkov preverujúcich pochopenie a zvládnutie učiva. Vlastný učebný text môže byť graficky členený, môže obsahovať multimediálne, teda zvukové aj obrazové súbory, problémové úlohy, riešené aj neriešené príklady, autotesty a pod.

Learning Management System - kľúč k zavedeniu e-learningu

LMS (Learning Management System) je kľúčovým krokom k zavedeniu e-learningu. Informačný riadiaci systém by mal byť prispôsobený požiadavkám špecifickým pre oblasť vzdelávania. Okrem požiadaviek správy e-learningových vzdelávacích aktivít je dôležitá aj prípadná podpora administrácie prezentačného vzdelávania, manažovanie zdrojov potrebných pre vzdelávacie aktivity, prezentovanie a aktualizácia kurzov, správa používateľov, testovanie vedomosti študujúcich, registrácia výstupov zo vzdelávacích aktivít.

V súčasnosti je ponuka LMS systémov na trhu dostatočná. Je možné si vyberať systémy z rôznou technologickou aj finančnou náročnosťou, dokonca je možné tieto aktivity riešiť aj formou outsourcingu. Naša organizácia zabezpečuje ďalšie vzdelávanie učiteľov pre Košický aj Prešovský kraj, teda pre asi 2000 základných a stredných škôl. Z toho vyplýva potreba univerzálneho systému, ktorý je možné konfigurovať pre vzdelávanie rôznorodého obsahu a rôznych spôsobov vzdelávania. Vzhľadom na naše potreby, ako aj možnosti finančné, ale aj technologické, rozhodli sme sa v našej organizácii zaviesť LMS systém na báze Moodle za finančného prispenia ESF.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu