Edukácia Dištančnou Formou
EDiF - edukácia dištančnou formou

4 základné koncepty systému Moodle

Koncepcia a vývoj systému Moodle sú založené na istom smere v teórii vyučovania, na spôsobe myslenia, ktorý sa niekedy stručne označuje ako sociálno-konštruktivistická pedagogika.

Konštruktivizmus

Konštruktivizmus tvrdí, že si ľudia nové znalosti konštruujú, vytvárajú pri interakcii so svojím okolím. Všetky informácie získavané zmyslami sa porovnávajú s doterajšími znalosťami a ak sú s naším mentálnym svetom kompatibilné, môžu sa pre nás stať novým poznatkom. Znalosti sa upevňujú, ak sa úspešne používajú v prostredí, v ktorom žijeme.
Nie sme totiž len pamäťovými buňkami pasívne prijímajúcimi informácie, znalosti nám nemôžu byť odovzdané jednoduchým prečítaním niečoho alebo počúvaním niekoho.
Neznamená to však, že by sa nebolo možné učiť čítaním webovej stránky alebo sledovaním prednášky. Konštruktivizmus len zdôrazňuje, že pri tom dochádza k interpretácii, nie len k jednoduchému prenosu informácií z jedného mozgu do druhého.

Konštrukcionizmus

Konštrukcionizmus vychádza z toho, že učenie je zvlášť efektívne, ak pri ňom tvoríme niečo pre iných. Môže to byť čokoľvek, od jednoduchej vety alebo oznámenia v Internete až po zložitejšie výtvory, akými sú obraz, dom či softvér.
Predchádzajúci text si, napríklad, môžeme prečítať niekoľkokrát a i napriek tomu jeho obsah do zajtra zabudneme. Keby sme však mali myšlienky, ktoré obsahuje, vysvetliť vlastnými slovami niekomu inému, je zrejmé, že pochopenie by bolo hlbšie, bolo by lepšie začlenené do nášho myslenia. Preto si ľudia robia počas prednášok poznámky, aj keď ich už možno nikdy nebudú čítať.

Sociálny konštruktivizmus

Sociálny konštruktivizmus rozširuje predchádzajúce myšlienky na sociálnu skupinu, kde sa veci vytvárajú spoločne a pre všetkych, takže vzniká malá kultúra spoločných výtvorov so spoločnými významami. Keď je jedinec zaradený do takejto skupiny, nepretržite sa učí, ako byť jej súčasťou v mnohých rovinách.

Kolektívne a samostatné správanie

Za individuálne sa považuje správanie, pri ktorom sa človek snaží zostať objektívny a vecný, obraňuje svoje vlastné myšlienky a hľadá logické chyby v argumentácii oponenta. Vzťahové správanie je empatickejší prístup pripúšťajúci subjektívne postoje, snaží sa počúvať a klásť otázky v snahe porozumieť názoru druhej strany. Cieľové správanie vzniká vtedy, keď človek vníma obe tieto možnosti prístupu a je schopný si jednu z nich vybrať ako vhodnú pre konkrétnu situáciu. Rozumná miera vzťahového správania je pri učení v skupine silným stimulom pre štúdium - popri zbližovaní ľudí podporuje hlbšiu reflexiu a skúmanie ich presvedčenia. Ak o týchto veciach začneme premýšľať, ľahšie prídeme na to, aká skúsenosť by najlepšie podporovala učenie z pohľadu študenta. Nebudeme sa potom obmedzovať len na zverejňovanie informácií a na stanovovanie, čo majú študenti vedieť. Uvedomíme si aj to, že každý účastník kurzu môže byť rovnako učiteľom i študujúcim. Práca učiteľa sa tak môže presunúť z úlohy “zdroja znalostí” do úlohy niekoho, kto ovplyvňuje, predstavuje model správania, naväzuje so študujúcimi osobný kontakt podľa ich individuálnych študijných potrieb a upravuje diskusie a činnosť študujúcich tak, aby účastníkov kolektívne viedli k naplneniu študijných cieľov celej študijnej skupiny. Systém Moodle samozrejme tento spôsob správania nevnucuje, ale práve takýto spôsob výuky podporuje najlepšie.
V budúcnosti budú hlavným smerom ďalšieho vývoja systému Moodle práve zlepšenia v oblasti pedagogiky.

Prihlásenie do systému
Meno
Heslo
Partneri


© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu