Edukačný softvér
v matematike
matematika
EDiF - edukácia dištančnou formou

1 Edukačný softvér v matematike

matematika

Priebežné vzdelávanie (PV) umožní účastníkom nadobudnúť nové zručnosti a návyky pri práci s dostupným edukačným softvérom zameraným na matematiku, oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia v edukačnom procese.

Cieľová skupina: učitelia matematiky na ZŠ a SŠ
Rozsah: 60 hodín / trojmesačný kurz
Spôsob realizácie: kombinácia prezenčnej a dištančnej formy
Požiadavky: prístup k internetu (1-2x týždenne), dostupná e-mailová schránka.

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Edukačný softvér v matematike (ESOM):

 • Úvodné stretnutie
  • úvodné informácie o dištančnom vzdelávaní, o projekte EDIF a o podpore ESF tomuto projektu,
  • popis základného prostredia a možností jeho využitia ako účastníka programu,
  • práca s ponukou a nástrojovými možnosťami prostredia určenými pre účastníkov,
 • Softvér využiteľný v práci učiteľa a pedagóga
  • základná charakteristika a rozdelenie softvérov využiteľných v práci učiteľa a pedagóga
 • Textový editor v práci učiteľa
  • využitie textového editora v práci učiteľa matematiky - vedenie pedagogickej dokumentácie, možnosti hromadnej korešpondencie,
  • využitie textového editora na hodinách matematiky - práca s objektmi (tabuľky, obrázky) a editorom rovníc, tvorba a využitie hypertextových pracovných listov v matematike
 • Prezentácia
  • základné pravidlá tvorby prezentácie, nelineárne štruktúrované prezentácie, práca s multimédiami a ich využitie v prezentáciách,
  • využitie prezentácie na hodinách matematiky - tvorba demonštračných a interaktívnych prezentácií k jednotlivým tematickým celkom.
 • Tabuľkový procesor
  • základná charakteristika prostredia tabuľkového procesora,
  • využitie tabuľkového procesora v práci učiteľa matematiky - výbery a filtrovanie údajov, výpočty pomocou vzorcov a funkcií, grafické zobrazenie číselných údajov,
  • využitie na hodinách matematiky základnej a strednej školy - interaktívne zošity a testy.
 • Cabri geometria
  • základná charakteristika prostredia dynamickej geometrie Cabri II+,
  • využitie dynamickej geometrie na hodinách matematiky učiteľom - demonštračné výkresy, dynamické webové stránky,
  • využitie dynamickej geometrie na hodinách matematiky žiakom - konštrukčné úlohy, zhodné a podobné zobrazenia, tvorba hypotéz, výpočty vo výkresoch, trigonometria, planimetria, stereometria, analytická geometria a grafické riešenia slovných úloh.
 • Derive
  • základné informácie o práci v matematickom programovacom prostredí Derive 5
  • možnosti využitia Derive na hodinách matematiky učiteľom - príprava interaktívnych pracovných listov pre žiakov a študentov,
  • možnosti využitia Derive na hodinách matematiky pre žiakov - riešenie algebraických, optimalizačných, štatistických úloh a úloh s geometrickým zobrazením riešenia.
 • Internet
  • vyhľadávanie, sťahovanie a práca s voľne šíriteľným edukačným softvérom, práca s internetom, súčasná ponuka na edukačného softvéru na internete.
 • Tvorba vlastného projektu - samostatná práca účastníkov programu
 • Záverečné pohovory
  • Záverečné stretnutie venované prezentácii projektov účastníkov a záverečnému vyhodnoteniu modulu.

Prihlasovanie na tento kurz sa skončilo.

Keďže kapacita tohto kurzu pre školský rok 2007/2008 sa naplnila, bola ukončená registrácia nových účastníkov pre tento školský rok.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu