Rómovia nielen
na prvý pohľad
EDiF - edukácia dištančnou formou

4 Rómovia nielen na prvý pohľad

Rómovia

Účastníci priebežného vzdelávania získajú poznatky o histórii, tradíciách, kultúre, životnom štýle a hodnotovej orientácii Rómov. Účastníci získajú kompetencie implementovať získané poznatky do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľová skupina: učitelia všetkých predmetov na ZŠ a SŠ, hlavne v triedach s vysokým zastúpením rómskych žiakov
Rozsah: 50 hodín / trojmesačný kurz
Spôsob realizácie: PV sa realizuje dištančnou formou s využitím Internetu. Úvodné a záverečné stretnutie má prezenčný charakter.
Požiadavky: prístup k internetu, dostupná e-mailová schránka.

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Rómovia nie len na prvý pohľad (ROM):

 • Vzdelávanie Rómov
  • koncepčné otázky vzdelávania rómskeho etnika, platná legislatíva, skúsenosti so vzdelávaním Rómov v krajinách EU,
  • prvky alternatívnych vzdelávacích systémov a ich uplatnenie vo vzdelávaní Rómov,
 • Špecifiká rómskeho etnika
  • pôvod a dejiny Rómov,
  • Rómovia a súčasná Európa.
 • Rómsky jazyk
  • lexikálny fond rómskeho jazyka, morfologická stavba, odlišnosti rómskeho a slovenského jazyka,
  • rómsky jazyk ako pomôcka učiteľa v škole,
  • rómsky jazyk a jeho využitie v edukačnom procese,
  • možnosti štandardizácie rómskeho jazyka.
 • Kultúra Rómov
  • Hudobná a pohybová kultúra Rómov, rómske divadlo a literatúra, významní rómski umelci, spoločensko-politická angažovanosť Rómov.
 • Romipen
  • životný štýl Rómov, tradície a hodnoty Rómov,
  • sociálno-ekonomické postavenie Rómov na Slovensku,
  • postavenie dieťaťa v rómskej rodine a špecifiká jeho výchovy

Prihlasovanie na tento kurz sa skončilo.

Keďže kapacita tohto kurzu pre školský rok 2006/2007 sa naplnila, bola ukončená registrácia nových účastníkov pre tento školský rok.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu