Učiteľ a internet
EDiF - edukácia dištančnou formou

3 Učiteľ a internet

učiteľ a internet

Priebežné vzdelávanie (PV) umožní účastníkom získať informácie o možnostiach využitia Internetu v edukačnom procese.

Cieľová skupina: učitelia všetkých predmetov na ZŠ a SŠ
Rozsah: 50 hodín / trojmesačný kurz
Spôsob realizácie: PV sa realizuje dištančnou formou s využitím Internetu. Úvodné a záverečné stretnutie má prezenčný charakter.
Požiadavky: prístup k internetu, dostupná e-mailová schránka.

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Učiteľ a internet (UČAI):

 • Úvodné stretnutie
  • úvodné informácie o dištančnom vzdelávaní, o projekte EDIF a o podpore ESF tomuto projektu,
  • oboznámenie sa so základným prostredím a možnosťami jeho využitia v pozícii účastníka programu,
  • práca s ponukou a nástrojovými možnosťami prostredia určenými pre účastníkov.
 • Internet I
  • počítačové siete, možnosti pripojenia na internet, prehliadač internetu, základný popis prehliadača internetu,
  • možnosti internetu ako zdroja informácií - www stránky pre učiteľov - zdroje pedagogických materiálov.
 • Internet II
  • Synchrónne komunikačné možnosti internetu - chat, diskusia, videokonferencia.
  • Asynchrónne komunikačné možnosti internetu - e-mail, diskusné fóra, počítačová konferencia, teleprojekt.
 • Domáca príprava, príprava na hodinu a internet
 • Edukačný softvér a internet
  • vyhľadávanie, sťahovanie a práca s voľne šíriteľným edukačným softvérom, súčasná ponuka edukačného softvéru na internete.
 • Projektová metóda a internet
 • Tvorba vlastného projektu - samostatná práca účastníkov programu
 • Záverečné pohovory
  • Záverečné stretnutie venované prezentácii projektov účastníkov a záverečnému vyhodnoteniu modulu.

Prihlasovanie na tento kurz sa skončilo.

Keďže kapacita tohto kurzu pre školský rok 2007/2008 sa naplnila, bola ukončená registrácia nových účastníkov pre tento školský rok.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu