Virtuálny klub
matematiky
matematika
EDiF - edukácia dištančnou formou

5 Virtuálny klub matematiky

matematika

Priebežné vzdelávanie (PV) vytvára priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach a problémoch, na vzájomnú výmenu skúseností a ďalšiu spoluprácu. Účastníkom budú sprístupnené informácie z oblastí vyučovania matematiky na základných a stredných školách.

Cieľová skupina: učitelia matematiky na ZŠ a SŠ
Rozsah: 50 hodín v rámci celého školského roku
Spôsob realizácie: PV sa realizuje dištančnou formou s využitím Internetu. Úvodné a záverečné stretnutie má prezenčný charakter.
Požiadavky: prístup k internetu, dostupná e-mailová schránka.

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Virtuálny klub učiteľov matematiky (VIK-M):

 • Úvodné stretnutie
  • úvodné informácie o dištančnom vzdelávaní, o projekte EDIF a o podpore ESF tomuto projektu,
  • oboznámenie sa so základným prostredím a možnosťami jeho využitia v pozícii účastníka programu,
  • práca s ponukou a nástrojovými možnosťami prostredia určenými pre účastníkov.
 • Poskytnutie teoretických zdrojov, diskusia a výmena skúseností v rámci nasledujúcich tematických okruhov:
  • Základné pedagogické dokumenty a ich uplatnenie v edukačnom procese
  • Začínajúci učiteľ matematiky
  • Možnosti ďalšieho vzdelávania, osobnostný a profesionálny rast učiteľa matematiky
  • Aktuálne otázky vyučovania matematiky so špecifikami jednotlivých typov škôl
  • Špecifiká práce učiteľa na hodine matematiky v triedach s rómskymi žiakmi
  • Školské projekty v matematike na základných a stredných školách
  • Inovačné trendy vo výučbe matematiky
  • Práca s talentovanými žiakmi (záujmové krúžky, súťaže)
 • Záverečné stretnutie venované besede účastníkov a záverečnému vyhodnoteniu modulu.

Prihlasovanie na tento kurz sa skončilo.

Keďže kapacita tohto kurzu pre školský rok 2006/2007 sa naplnila, bola ukončená registrácia nových účastníkov pre tento školský rok.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu