Virtuálny klub ruštiny
ruština, ruský jazyk
EDiF - edukácia dištančnou formou

6 Virtuálny klub ruštiny

Ruské

Účastníci priebežného vzdelávania (PV) získajú informácie z oblasti vyučovania ruského jazyka na základných a stredných školách a priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch i na vzájomnú výmenu skúseností.

Cieľová skupina: učitelia RJ na ZŠ a SŠ
Rozsah: 50 hodín v rámci celého školského roku
Spôsob realizácie: PV sa realizuje dištančnou formou s využitím internetu. Úvodné a záverečné stretnutie má prezenčný charakter.
Požiadavky: prístup k internetu, dostupná e-mailová schránka.
 

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Virtuálny klub učiteľov ruského jazyka (VIK-R):

 • Úvodné stretnutie
  • úvodné informácie o dištančnom vzdelávaní, o projekte EDIF a o podpore ESF tomuto projektu,
  • oboznámenie sa so základným prostredím a možnosťami jeho využitia v pozícii účastníka programu,
  • práca s ponukou a nástrojovými možnosťami prostredia určenými pre účastníkov.
 • Poskytnutie teoretických zdrojov, diskusia a výmena skúseností v rámci nasledujúcich tematických okruhov:
  • Základné pedagogické dokumenty a ich uplatnenie v edukačnom procese
  • Začínajúci učiteľ ruského jazyka
  • Možnosti ďalšieho vzdelávania, osobnostný a profesionálny rast učiteľa ruského jazyka - kurzy, certifikáty a zahraničné stáže
  • Aktuálne otázky vyučovania ruského jazyka so špecifikami jednotlivých typov škôl
  • Špecifiká práce učiteľa na hodine ruského jazyka v triedach s rómskymi žiakmi
  • Inovačné trendy so zameraním na využitie IKT vo vyučovacom procese
  • Práca s talentovanými žiakmi (záujmové krúžky, súťaže - ORJ, ARS Poetika, projekty RCVK)
  • Spolupráca so zahraničím a školské projekty
 • Záverečné stretnutie venované besede účastníkov a záverečnému vyhodnoteniu modulu.

Prihlasovanie na tento kurz sa skončilo.

Keďže kapacita tohto kurzu pre školský rok 2006/2007 sa naplnila, bola ukončená registrácia nových účastníkov pre tento školský rok.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu