Živá metodika ruštiny
ruština - ruský jazyk
EDiF - edukácia dištančnou formou

2 Živá metodika ruštiny

Ruské

V priebežnom vzdelávaní (PV) ponúkame účastníkom informácie o najnovších trendoch v metodike vyučovania cudzích jazykov - práci s textom a obrazom vo vyučovaní ruského jazyka a možnosť nadobudnúť zručnosti a návyky v oblasti implementácie získaných poznatkov do vyučovacieho procesu.

Cieľová skupina: učitelia RJ na ZŠ a SŠ
Rozsah: 60 hodín / trojmesačný kurz
Spôsob realizácie: kombinácia prezenčnej a dištančnej formy.
Požiadavky: prístup k internetu (1-2x týždenne), dostupná e-mailová schránka.

Ako prebieha štúdium

Tematické zameranie kurzu Živá metodika ruského jazyka (ŽMR):

 • Úvodné stretnutie
  • úvodné informácie o dištančnom vzdelávaní, o projekte EDIF a o podpore ESF tomuto projektu,
  • popis základného prostredia a možností jeho využitia ako účastníka programu,
  • práca s ponukou a nástrojovými možnosťami prostredia určenými pre účastníkov,
 • Text na hodinách ruského jazyka I.
  • typy textov a ich funkcie v učebnom procese,
  • kritériá výberu vhodných textov,
  • využitie netradičných metód pri práci s textom,
  • špecifiká práce s umeleckým textom
 • Textový editor v práci učiteľa ruštiny
  • vedenie pedagogickej agendy, možnosti hromadnej korešpondencie,
  • príprava učebných materiálov - písanie latinkou a azbukou, práca s objektmi (tabuľky, obrázky),
  • využitie textového editora na hodinách ruského jazyka - hypertextové pracovné listy v ruskom jazyku
 • Text a internet
  • internetové texty a zvláštnosti práce s nimi,
  • vyhľadávanie, kopírovanie, ukladanie a úprava textov z internetu,
  • súčasná ponuka zaujímavých textov na internete, elektronické knižnice,
  • príprava interaktívnych pracovných listov pre žiakov
 • Text na hodinách ruského jazyka II.
  • texty pri formovaní rečových zručností - písanie, čítanie, počúvanie, ústny prejav,
  • osvojovanie novej lexiky, gramatických pravidiel a fonetiky na základe textu
  • spoznávanie ruských reálií a bezekvivalentnej lexiky cez text
 • Texty a testy
  • možnosti využitia a klasifikácia testov,
  • základné pravidlá tvorby testov s využitím textov,
  • využitie tabuľkového procesora vo vyučovaní ruštiny - interaktívne zošity a testy,
  • softvér pre tvorbu testov, tvorba tematických testov,
 • Obrazový materiál na hodinách ruštiny
  • možnosti využitia rôznych žánrov obrazov pri vyučovaní ruského jazyka,
  • využitie netradičných metód pri práci s obrazom,
  • spoznávanie ruských reálií cez obraz,
 • Prezentácia
  • základné pravidlá tvorby prezentácie, nelineárne štruktúrované prezentácie, práca s multimédiami a ich využitie v prezentáciách,
  • využitie prezentácie na hodinách ruštiny - tvorba demonštračných a interaktívnych prezentácií k jednotlivým témam, jazykovým javom
 • Tvorba vlastného projektu - samostatná práca účastníkov programu
 • Záverečné stretnutie venované prezentácii projektov účastníkov a záverečnému vyhodnoteniu modulu.

Prihláste sa...

Zaregistrujte sa na tento kurz už dnes, pretože kapacita našich kurzov je obmedzená.

Účasť na kurze je bezplatná a je hradená z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, garantom projektu EDiF je Metodicko-pedagogické centrum v Prešove.

Registračný formulár

Prosíme, vyplňte všetky polia registračného formulára.

1. Vaše meno a priezvisko:
2. Váš E-mail:
3. Vyberte vzdelávací kurz,
    o ktorý máte záujem:
 
4. Názov a adresa školy:
 
5. Vyberte kraj:

Ochrana súkromia:
Odoslaním dát z formulára súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov za účelom registrácie do vzdelávacieho kurzu. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove sa zároveň zaväzuje nepoužiť Vaše údaje inak ako k tomuto účelu.

© 2006-2008 EDiF: E-learning, Dištančné vzdelávanie, MPC Prešov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu